گل میخک شهرکرد

قیمت گل میخک در بازار شهرکرد

شهر کرد، از گذشته تا به امروز یکی از بازارهای مهم و مطرح در گل فروشی است. از این رو، شهرت گل میخک شهرکرد را را همه شنیده ایم. چنانچه در بازار گل شهر کرد می توان

بیشتر بخوانید