گلایول وایت

گلایول white قیمت فروش در بازار الان

گلایول white در یک سنبله قرار گرفته‌اند بدین معنی که بدون دمگل گل بوده و به صورت کم و بیش متراکم در طول یک محور اصلی قرار دارند. این گل‌ها معمولاً به یک سمت سنبله بوده ولی در بعضی از گونه‌های ایرانی سنبله دوسویه یا دوطرفه نیز د

بیشتر بخوانید