تولید گل داوودی صادراتی

تولید بهترین گل داوودی شاخه بریده صادراتی

گل داوودی شاخه بریده صادراتی با ویژگی ظاهری تک گل و گل درشت بودن، یکی از زیباترین گل ها با تنوع رنگ زیاد می باشد.این یک گیاه روز کوتاه است و در اواخر تابستان و

بیشتر بخوانید