توزیع گل شاخه بریده گلایل

گل شاخه بریده گلایل سفید

مراکز توزیع گل شاخه بریده گلایل سفید

گل شاخه بریده گلایل سفید برای انواع یادبود ها و بزرگداشت ها استفاده می شود. شاخه ی گلایل دارای ساقه ی سبز بلندی است که گل های سفیدی به صورت زیگ زاگی از ساقه ی ب

بیشتر بخوانید