توزیع گل اورینتال

مراکز توزیع گل شاخه بریده لیلیوم اورینتال

مرکز ما یکی از برترین مراکز توزیع گل شاخه بریده لیلیوم اورینتال در ایران است که این گل به دلیل عطر بیشتری که نسبت به لیلیوم معمولی دارد گرانتر است و از آن میتوا

بیشتر بخوانید