تامین گل شاخه بریده میخک صادراتی

تامین کننده عمده گل شاخه بریده میخک صادراتی

گل ها به عنوان مظهر زیبایی و آرامش هستند و وجود آن ها در خانه روح و روان را تازه می کند و فضای خانه را عطر و بو می بخشد.کشور ما غیر از صادرات نفتی گل هایی را نی

بیشتر بخوانید